Bestyrelsesmøder/Referater

Der afholdes normalt 6 - 7 bestyrelsesmøder om året.

Møderne afholdes på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Formanden udsender dagsorden ca. 1 uge før mødet, og bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at komme med tilføjelser før mødet.

Sekretæren eller dennes afløser skriver referat, der godkendes af bestyrelsen på efterfølgende møde.

 


 

Referat af Generalforsamling i Dansk Vandrelaug Nordsjælland Afdeling 27.01. 2018

Knapt 50 medlemmer var mødt op, ca. halvdelen deltog i turen fra Snekkersten til Hamlet inden generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent: Alice foreslog Curt Carlsen, der modtog valget og efterfølgende konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.a. Formandens beretning: For året 2017 i dvl Nordsjælland

Vi har på mange måder haft et rigtig godt år med mange nye tiltag, men også et mindre godt år, fordi flere af turlederne har været syge og mange generelt har diverse ældreskavanker. Alligevel er det helt utroligt, hvad der er foregået. På landsplan er Dansk Vandrelaug oppe på 9.483 medlemmer. I vores Nordsjællandsafdeling er vi pr 31.dec.17 oppe på 882 medlemmer

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder, 4 planlægningsmøder, 1 regionalmøde, 2 formandsmøder og 1 Landsmøde, hvor Curt Carlsen fra vores afdeling blev valgt ind i Styrelsen. Dertil kommer diverse møder omkring medier og ny teknologi for hjemmesider, indsamling og indtastning af ture samt samarbejde med andre afdelinger.

Fornøjelser har der også været: Skiltningen af Nordsjællandsruten var tilendebragt og blev markeret med en sammenkomst inde på Kultorvet. Der var en flot og spændende medarbejdertur til Eskilds ø, som ligger i Roskilde Fjord og en julefrokost i Sletten efter en rundtur i Humlebæk. Vi var 5 fra vores afdeling, der deltog i frivillighedstur/kursus i Hvide Sande sammen med andre afdelinger, hvor temaet for 2018 ”Maritime Vandringer” blev lanceret.

Vi har haft kløversti ture 15/4, deltaget i de grønne organisationers dag 18/6 med turforløb ved Usserød Å og har haft ture på Vandrernes dag 17/9. I alt har vi i Nordsjælland gennemført 103 dagsture og en enkelt ferietur med i alt 1489 deltagere, de 151 var gæster uden medlemskab af foreningen.

Der har været to store spørgsmål, som er kommet fra hovedkontoret. Det ene er ønsket om ny struktur og design for dvl hjemmeside, således at der er en fælles hjemmeside og nyhedsbrev, hvor hver afdeling får tilpasset deres indhold. Det andet er ønsket om at alle almindelige ture er gratis for medlemmer mod at afdelingerne får et større tilskud, hvilket blev vedtaget på Landsmødet.

I vores egen afdeling har vi arbejdet med at forenkle vores planlægning af ture ved at indføre planlægningsværktøjet Dropbox på computeren. Denne bestyres af Søren Møller, hvortil vi sender vores ture og turbeskrivelser. Derfra går det så videre til vores webmaster Margrethe, som også står for vores hjemmeside. Det giver et godt overblik, men er selvfølgelig en teknik vi må lære. Vi har nogle folk, der kan lide at lave ture i Sverige og de kan også finde ud af at annoncere på facebook, og det har været vældig populært, så det fortsætter de med her i det nye år.

I vores planlægning af ture har vi også talt meget om temaet ”Maritime Vandringer”. Når man bor sådan som vi gør, er det nemt at komme til noget vand, så vi var tidligt ude med turforslag, men der lå også i temaet, at vi gerne skulle samarbejde med andre afdelinger. Dette har vi til fulde gjort, idet der bliver højskoledage i Tisvilde til april med vandringer ledet af turledere fra forskellige afdelinger i Nordsjælland. Foruden mange forskellige ture med maritimt indhold kommer der også en perlerække eller ankerkæde af ture fra Roskilde til København, som Steen Malmlin har været med til at koordinere sammen med Erik fra Lyngby.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet vedtaget Vi har fortsat et ønske om, at der kommer en fra dvl i nationalparkrådet. Bente og Ruth skrev en fin artikel om det til vores blad ”Vandreliv”. Nu vil jeg slutte beretningen. Fremtidigt arbejde kommer lidt senere.

2B. Regnskab v/ Herdis. Årsregnskabet ligger på afdelingens hjemmeside, her kan interesserede studere det nærmere. Der har været et mindre underskud på kontoen grundet det høje aktivitetsniveau. Stadig pæn sum på konti i Nordea. Ros fra Klaus Groos, fordi det er lykkedes at bruge lidt af formuen på de aktive medlemmer!

  1. Ingen fremsendte forslag.
  2. Fremtidigt arbejde:

Alice Ebbesen: Noget af det jeg fortalte om i beretningen skal udføres her i 2018, derfor bliver der nogle gentagelser. I det nye år skal de planer, jeg fortalte om i beretningen, på mediefronten sættes i gang. Man kan sige, at det er vores motor, der skal fornyes. Alt det der er bagom ”Vandreliv”. Hjemmesider og nyhedsbreve. På det sidste møde jeg og Anne-Lise deltog i, nævnte Michael Groupcare en 80/20 regel: ”Enkle løsninger kræver at man bliver enige om, hvad der er nødvendigt – og undlader noget.” Det siger sig selv at 22 afdelinger ikke kan få alle deres ønsker opfyldt, men det er dette diskussionerne drejer sig om. Det kommer til at påvirke os alle, når der bliver en overgang fra en database til en anden. Det nye indhold skal dække vores behov for en bedre og mere tidssvarende kommunikation, hvilket er en dyr proces, så derfor bliver afdelingerne draget ind i det. Rent praktisk skal alle ture fra 1. september ikke tastes ind nu. Det samme gælder vores nuværende hjemmesider, som forsvinder i deres nuværende form hen over sommeren. Og så bliver det spændende, hvad vi får.

Tilbage til vores egen afdeling. Jeg har som tema lige haft en tur med hunde. Det var morsomt og skal gentages. Så kan jeg på vores dropbox se, at udover de maritime ture kommer der et væld af andre ture. I Grib Skov og Rude Skov. Fra Hundested til Melby, fra Lille Kregme til Kulhuse. En Hven tur og en to dages tur til Halllands Väderø og en flerdagstur til Omsberg i Sverige og på vores hjemmeside, kan I se omtale og smukke billeder af en kommende tur til Söderåsen. Endvidere rejser Steen Malmlin og Ruth med en gruppe til Skotland til efteråret og jeg er sammen med andre med på højskoledage i Tisvilde i april. Program for dette ligger fremme.

Til foråret går vi ganske i lyseblåt – fra hovedkontoret får vi T-shirt med et maritimt logo på, så vi kan gå rundt og reklamere for Dansk Vandrelaug. Vi har også planer om turjakker med logo til aktive turledere og bagstopper.

Planer er der nok af, men rent faktisk mangler vi nogle flere turledere og også folk, der er interesseret i det bagvedliggende digitale arbejde.

Nu har jeg talt længe nok, så jeg vil give ordet til Bente Nielsen, vores tidligere formand, som er kredsrepræsentant i Friluftrådet. Hun vil fortælle om ”Gang i Fredensborg”. Derefter vil Ruth, vores gode sekretær, fortælle om ”Kongernes Nordsjælland”, og til sidst vil Steen Malmlin fortælle om Maritime Vandringer.

Bente Nielsen om arbejde i Friluftsrådets kreds 19, der er paraplyorganisation for alle de foreninger som bruger naturen i vores område. Der er plads til flere aktive i arbejdet i friluftsrådet og i kommunernes grønne råd. Mange spændende initiativer bl.a. Lergravsprojektet i Nivå. Hvis man er interesseret i at være med kan man kontakte Bente.

Ruth Pedersen kort om status i arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der efter høringsrunden nu er vedtaget den 14.12 2017 efter mange års forhandlinger. Planen et kompromis som bygger på deltagernes frivillighed, størstedelen af arealerne er statens og der ses tydeligt på kort over parken, at den består af en række ”øer” i de fem berørte kommuner Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør. Dansk Vandrelaug Nordsjælland vil følge udviklingen.

Steen Malmlin kort om den tur, det er lykkedes at få til at hænge sammen fra Roskilde til København i forbindelse med årets tema Maritime Vandringer. I alt 18 ture på ca. 260 km. Planen er lavet af Steen Malmlin og Erik Kristensen fra Lyngby, men de enkelte ture er lavet af turledere fra Roskilde, Lyngby, Gentofte, Frederikssund og Nordsjælland. Der kommer mere i næste nummer af Vandreliv.

5 Valg:

Alice Ebbesen, Leif Odgaard og Søren Møller er ikke på valg i år.

Curt Carlsen er villig til genvalg. Herdis Jensen og Ruth Pedersen stiller ikke op til bestyrelsen.

Ester Kold og Else Johansen er nye kandidater, der vælges med akklamation. Den nye bestyrelse består således af: Alice, Leif, Søren, Curt, Ester og Else. Vi ønsker dem god vind.

Suppleanter til bestyrelsen: 1. Henrik Tofte, 2. Ruth Pedersen

Revisor: Herdis Jensen, suppleant: Ebbe Sørensen

Deltagere til Landsmødet i november: Alice Ebbesen, Margrethe Nørskov, Henrik Tofte, Ester Kold og Minna Jørgensen; Helga Dahl, Grete Larsen og Bente Nielsen er suppleanter. Curt Carlsen deltager uden for denne række, da han er medlem af styrelsen.

Og så blev det endelig tid til at fejre fødselsdag med smørrebrød, øl, vin og vand med efterfølgende kaffe og kage. Der var i år 15 jubilarer, hvoraf fire mødte op og modtog diplom samt en lille gave fra afdelingen.

Referat RP 29.01. 2018